Close

Usluge

Sistemska integracija

Firma MIBO Komunikacije d.o.o. nudi kompletnu uslugu sistemske integracije u okviru IKT poslovnih rješenja koja su izrađena prema specifičnim zahtjevima korisnika, parcijalno ili integralno.

Korištenjem modernih tehnologija, znanja i resursa  pružamo savremena i optimizirana rješenja za korisnike. Kroz uslugu sistemske integracije nudimo međusobno povezivanje različitih komponenti informacionog sistema sa ciljem kreiranja kompletnog rješenja koje će na najbolji način riješiti problem/e korisnika. Usluge sistemske integracije radimo sa najboljom praksom a u skladu sa relevantnim tehničkim standardima, preporukama i zakonskim propisima. Zahvaljujući visoko edukovanom ljudskom kadru, dugogodišnjem iskustvu i uspješno realizovanim projektima pružamo kvalitetnu i sveobuhvatnu uslugu.

Nadzor

Konstantni nadzor nad IKT sistemom, radi pravovremenog otkrivanja potencijalnog problema, jedna je od osnovnih potreba kvalitetnog upravljanja IKT sistemima, jer samo sporadičnom kontrolom i reaktivnim radnjama sistem izlažemo neprihvatljivim rizicima.

Pored usluga održavanja i tehničke podrške, našim kupcima nudimo uslugu nadzora i održavanja hardverskih i softverskih komponenati IKT sistema. Na taj način uočavamo smetnje prije samih korisnika što omogućava da identificiramo i rješavamo probleme prije nego što oni uopće mogu utjecati na aplikacije i korisnike. Zahvaljujući tome sprječavamo nastanak većih kvarova i problema, štedeći pritom njihov novac i vrijeme, a zauzvrat dobijamo povjerenje i preporuku.

Pružanjem kvalitetnog nadzora sistema, upravljanje sistemom se pojednostavljuje te se omogućuje kvalitetniji uvid u procese sistema čime se osigurava optimizacija troškova. Na taj način se podiže i nivo sigurnosti čime se osigurava kontinuitet poslovanja, kontrola kvalitete usluga te veća pouzdanost samih sistema.

Održavanje

MIBO Komunikacije pruža usluge podrške i održavanja za rješenja koja je implementirao u okruženju korisnika. Sa visoko obrazovanim kadrom iz domena telekomunikacija, informatike i automatike, firma pruža 24x7x365 podršku uključujući hitne intervencije, podršku na licu mjesta, standardno i preventivno održavanje. Na ovaj način firma omogućava ispunjenje sebi postavljenih ciljeva- minimum ispada opreme i maksimalnu iskorištenost resursa za naše klijente.

Podrška

Obezbjeđujemo servisnu podršku korisnicima u garantnom i postgarantnom periodu. Prijava kvarova i problema je omogućena 24/7 pozivanjem call centra i/ili putem naše help desk aplikacije. Unutrašnja organizacija kompanije,  raspoloživi vlastiti vozni park i osposobljeno osoblje omogućavaju kvalitetno izvršenje servisnih ugovora (SLA) prema potrebama najzahtjevnijih korisnika.

Projektovanje, dizajn i razvoj

Za sve korisnike pružamo usluge projektovanja, razvoja i dizajna telekomunikacionih i IKT rješenja. Upotrebom savremenih alata i metoda projektovanja te naprednih tehnologija u razvoju i dizajnu rješenja, osiguravamo širok spektar IKT rješenja, te potpunu usklađenost rješenja sa zahtjevima korisnika. Korisnicima nudimo izradu tehničkog rješenja koje će zadovoljiti sve organizacione potrebe za optimalnim radom informacionog sistema, uz maksimalnu fleskibilnost i spremnost na visok nivo involviranosti samog korisnika. Naš projektni tim ima sve potrebne licence za projektovanje i reviziju tehničkih rješenja i dokumentacije, izdatih od nadležnih institucija. Osnovni cilj je pružiti korisniku rješenje koje će zadovoljiti njegove ne samo postojeće, već i buduće, dugoročne potrebe u poslovanju.

Savjetovanje

Sve veća kompleksnost komunikacijskih sistema zahtijeva sve više specijalističkih znanja, za što ni najveći stručni odjeli nemaju dovoljno resursa. Korištenje usluga konsaltinga omogućava maksimalno iskorištavanje tehnoloških resursa u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva. Pored pružanja savjeta, savjetovanje kao paket usluga, može uključivati i procjenu, upravljanje, provedbu, implementaciju i administriranje sistema u kompanijama. Korisnik se savjetuje u izradi i primjeni procedura i procesa upravljanja organizacijom u skladu sa standardom za upravljanje sistemima.

Koristeći višegodišnje iskustvo i certificirano znanje, vršimo usluge savjetovanja pri odabiru, za korisnika, najboljeg rješenja. Naš zadatak je savjetovanje klijenta kod odabira optimalnog rješenja iz oblasti telekomunikacijskog inženjeringa te edukacija u toj oblasti. Kontinuirano slušamo klijente sa ciljem unapređenja saradnje i razvoja ideja. Usporedbom različitih mogućosti i izradom potrebnih analiza, osiguravamo pravi put od ideje ka cilju.

Pružamo profesionalne usluge namijenjene tržištu telekom operatera, javnog i privatnog sektora. Nudimo kompletne pakete usluga, počevši od savjetovanja, planiranja i projektovanja, do održavanja proaktivnog nivoa servisa, podrške i treninga. Veoma iskusni konsultanti, mrežni arhitekti i inženjeri rade u kooperaciji sa našim klijentima, što nam omogućava da nudimo rješenja i usluge koje uvjeravaju naše kupce u kvalitet i maksimiziramo njihove investicije.

Upravljanje projektima

Uspjeh informacijsko-komunikacijskog rješenja, usluge ili sistema se ne ogleda samo u dizajnu ili implementaciji. Upravljanje IKT projektima ima zadatak ostvariti poslovnu svrhu upotrebom određenih tehnoloških rješenja. Upravljanje projektima predstavlja aktivnost kojoj se poklanja posebna pažnja kao garancija da će svi projekti biti realizovani na vrijeme i u predviđenim okvirima (vremenskim i finansijskim) pri čemu se zadovoljavaju najstrožiji zahtjevi za kvalitetom.

MIBO Komunikacije nudi uslugu kontrole i upravljanja različitim aspektima životnog ciklusa projekta (inicijacija, planiranje, izvršenje, praćenje, kontrola i zatvaranje projekta). Ovakvim pristupom garantujemo kvalitetnu realizaciju, visoku funkcionalnost i pouzdanost svakog dijela sistema i rješavanje konkretnih poslovnih prepreka naših korisnika.

Implementacija i instalacija

Firma raspolaže stalno uposlenim osobljem, inženjerima i tehničarima različitih specijalnosti (telekomunikacije,  informacione tehnologije,  automatika, elektronika,  računarstvo) sa stručnim znanjem potrebnim za instalaciju i implementaciju opreme i rješenja koja nudimo krajnjim kupcima. Vođenje projekta po sistemu ključ u ruke  vrše naši uposlenici sa dugogodišnjim iskustvom i referencama u realizaciji istih ili sličnih projekata.

Analiza sistema

Kroz dugogodišnje iskustvo uspješno vršimo preispitivanje i preciznu analizu postojećih sistema radi predlaganja poboljšanja i definisanja poslovnih zahtjeva koje treba da podrži novo rješenje ili nova funkcionalnost. Analiza postojećih sistema je jedna od najvažnijih aktivnosti. Cilj je da se utvrdi razlika između postojećeg i željenog stanja sistema, te da se odredi adekvatnost i efektivnost predmetnog sistema za ostvarivanje utvrđenih ciljeva.  Naša kompanija zapošljava stručno tehničko osoblje koje će u veoma kratkom roku izvršiti preispitivanje i preciznu analizu postojećih sistema, otkloniti probleme postojećeg sistema i dati prijedloge za unaprijeđenje vašeg poslovanja.

Edukacija

MIBO Komunikacije kontinuirano prate trendove u oblasti komunikacija i svojim korisnicima organizira različite vrste edukacije, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu.  Posao edukacije shvatamo veoma ozbiljno i trudimo se da stalno poboljšavamo i širimo dijapazon naših usluga, a sve u cilju potpune osposobljenosti osoblja koje će koristiti i održavati sisteme koje implementiramo. Programi edukacije se vrše u različitim vrstama i oblicima kroz seminare i kurseve, predavanja, demonstracije, radionice, diskusije, kao i praktični rad obavljen na najsavremenijoj opremi. Organizujemo kurseve različitih proizvođača opreme koje zastupamo uz provođenje njihovih programa obuke zajedno sa certifikacijom. Pored standardnih edukacija koje imamo u ponudi, nudimo i specifične edukacije prema stvarnim potrebama korisnika. Treninzi se mogu namjenski kreirati prema vrsti korisnika, prema komunikacionoj tehnologiji i prema nivou znanja koji treba obuhvatiti. Edukativni program se vrši kroz predavanja od strane velikog broja stručnjaka iz određenih oblasti, a koji svoje znanje i iskustvo prenose korisnicima kako bi se zadovoljile buduće potrebe i zahtjevi.

Krajni cilj   je osposobljavanje osoblja koje će opsluživati sisteme koje implementiramo, gdje edukacija ima važnu ulogu u izgradnji profesionalne saradnje i daljeg kvalitetnog poslovanja.

Laboratorija

Usluge kontrole (verifikacije) zakonskih mjerila

Potreba za kontrolisanjem mjerila (mjerila u zakonskom mjeriteljstvu) kao dokaza da je mjerilo usklađeno sa propisanim mjeriteljskim zahtjevima i da se može koristi u zakonskom mjeriteljstvu, uslovila je strateško opredjeljenje formiranja Kontrolnog tijela i njegovog budućeg akreditiranja u funkciji imenovanja za obavljanje poslova kontrole-verifikacije zakonskih mjerila.

Nakon formiranja Kontrolnog tijela, isto je organizirano prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020 tip C, a danas obavlja aktivnosti zakonske verifikacije mjerila za mjerenje brzine vozila u prometu (radara) kao i mjerila za mjerenje koncentracije alkohola putem izdaha (etilometara), na osnovu imenovanja Instituta za mjeriteljstvo BiH (met.gov.ba). Takođe, kontrolno tijelo je i akreditirano prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020 kod Instituta za akreditiranje BiH (www.bata.gov.ba).

Usluge mjerenja, ispitivanja i kalibracije

Laboratorija se bavi mjerenjem i ispitivanjem nejonizirajućeg zračenja, te ispitivanjima različitih sistema i uređaja. Predmet je aktivnog razvoja tj. proširenja opsega mjerenja, ispitivanja i kalibracije na srodne djelatnosti od čega će i zavisiti buduće strateško opredjeljenje u pravcu akreditacije. Laboratorija u svom radu koristi savremenu opremu, koja je uz kompetentnost zaposlenih, garancija kvaliteta pruženih laboratorijskih usluga.